New York Public Library
New York Public LibraryPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by NYPL.
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

Prins Afranik van Mogk'h, Gabriel van Achrida.

Legati Regis Ballagatte in urbe Goa comitatus = Die staet des Ambassateurs van den Coninck van Ballagatte binnen Goa.

Wynant Van Zandt

On Nee Yeath Tow no Riow Coning van Granaiah Hore vulgo Coning Ian

Van Cortlandt manor-house

Vereenigde Provincien der Nederlanden. Vaandeldrager Garde van ... 1600

Rip Van Dam

Van Cortlandt Manor-house

Vereenigde Provincien der Nederlanden. Garde van der ... 1600

Sarah Van Dam

Vereenigde Provincien der Nederlanden. Hopman Garde van ... 1600

UUarachtighe ende grondighe beschryvinghe van het groot en gout-rijck coningrijck van Guiana, gelegen zijnde in America, by noorden de groote river Orelliana: ... in welcke beschryvinge de rechte gelegenthyt vande groote ende rijck hooft-stadt Manoa, Macureguarai, ende andere steden des selvigen coningrijcx, ende van het groot souten meyr Parime ... verclaert wort: jnsghelijcx wat voor rijcke waren daer to lande ende daer ontrent vallen ... Mitsgaders de beschryvinge vande omliggende rijcke lantschappen Emeria, Arromia, Amapaia, eñ Topago ... mette beschryvinge van 53. groote rivieren ... Alles met groote neersticheyt ontdeck ende beschreven inden jare 1595 ende 1596

Paskaart van Guinea, Brasilien en Westindien.

Self-portrait of Anna-Maria van Schurman aged 33

Kleeding en Uitrusting van de Strijdkrachten binnen het geheel van het latere Keningrijk [Koninkrijk] de [der] Nederlanden van het begin tot aan de vrede [van] Munster in 1648

West-Indische paskaert : waer in de graden der breedde over weder zyden vande middellyn wassende soo vergrooten, ... Vertonende (behalven Europaes zuydlickste) alle de Zee-kusten van Africa en America ...

Van d'eylanden Bermudes, Berbados, St. Christoffel, en d'ander Caribische eylanden

Pascaarte van Nieu Nederlandt....

Paskaerte van de zuydt en Noordt Revier in Nieu Nederlant streckende van Cabo Hinloopen tot rechkewach.

Pascaerte van Westindien : de vaste kusten en de Eylanden.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick [Cape Hatteras].

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.

Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana en een gedeelte van Brazil.

Paskaert van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende alle drooghten, diepten, en ondiepten, tusschen't eylandt Schouwen en de Hoofden.

Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel.

Pascaart van Europa.

De cust van Zeelandt, begrypende in sich de gaten als van de Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree, en de Maes.

Pascaerte van Groen-landt,Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt hoemen de selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.

Paskaerte van Nova Granada en t'Eylandt California.

Pas-caart van de Oost zee.

De custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt als mede Hitlandt en een gedeelte van Schotlandt.

Paskaert van't in comen van't Canaal.

Pas-kaarte van de Zuyd-west-kust van Africa, van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca.

Paskaert zijde de Noordelickste Zeekusten van America van Groenlandt door de Straet Davis en de Straet Hudson tot Terra Neuf.

Paskaerte van de Bocht van Vranckrijck, Biscajen en Galissen tusschen Heysant en C. de Finisterre

Pascaerte van westelijcke deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin.

Pascaerte van Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de Custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana, en een gedeelte van Brazil.

Paskaerte van't westelijckste der Middelandsche Zee.

De zee custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla ; De Reviere Dwina, ofte Reviere van Archangel.

Noordtoost cust van Asia, van Japan tot Nova Zemla.

Paskaetrte zynde t'Oosterdeel van Oost Indien, met alle de Eylanden dae ontrendt gelegen van C. Comorin tot aen Japan.

Pascaart van de Noord Zee, van Texel tot de Hoofden.

Paskaarte om achter Yrlandt om te zeylen, van Hitlandt tot aen Heyssat.

Pas-caart va Canaal vertoonende in't Gheheel, Engelandt, Schotlant, Yrlandt, en een gedeelte van Vrancrijck. Op nieus oversien en verbetert 1669.

Pascaarte van Engelant, van't voorlant tot Blakeney waer in te sien is de mont van de Teemse ; Rivier van London.

Paskaart van Brazil van Rio de los Amazones tot Rio de la Plata.

Pascaarte van de Zuyder-zee.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.

Paskaarte van het zuydelijckste van America, van Rio de la Plata tot Caap de Hoorn, ende inde Zuyd Zee, tot B. de Koquimbo.

Pascaerte van Westindien, de vaste kusten en de Eylanden.

Pascaart van de Noort zee.

Pascaerte van Nova Hispania, Chili, Peru, en Gvatimala.

Pas-caart van Gvinea en de Custen daer aen gelegen van Cabo Verde tot Cabo de Bona Esperanca.

De cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco, en van Capo Blanco tot Capo de Geer.

De cust van Barbaria, Gualata, Arguyn, en Geneheo, van Capo Verde.

Pascaert van de Caribes Eylanden.

Pas-caart van Hispangien, vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissien en Biscajen, met een gedeelte van Vranckrijck streckende van Heyssant tot de Straet van Gibralter.

Pas caarte van Nieu Nederlandt

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies : van Cabo Cod tot Cabo Canrick

Pascaerte van't Eylant St. Juan de Puerto Rico.

Pas kaart van West Indien : behelsende soo deszelffs vasie kusten als d' Onder behoorende Eylanden aan de Noord Oçeaan

Paskaert waer in de graden der breedde over weder zyden vande middellyn wassende soo vergrooten, dat die geproportioneert syn tegen hunne nevenstaende graden der lengde. Vertonende (behalven Europaes zuydelyckste) een gedeelte van de custen van Africa en America, in 't Octroy by de H.M.H. Staten Genl. der vereenichde Nederl. verleent aende Genle. West-Indische Comp.

Pas kaart van de zee kusten van Virginia.

[Bust portraits.] Adam Van Oort, Octavio Van Veen, [...]

Pas-kaart vande zee kusten van Niew Nederland anders genaamt Niew York....

Pas-Kaart vande zee kusten van Niew Nederland anders genaamt Niew York : tusschen Renselaars Hoek en de Staaten Hoek

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Staandard van Paarde Gards (Garde de Corps). 1691

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Kolonel Inf. Reg. Van Friesheim. 1691

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Kolonel van het Infanterie Regiment Waldeck. 1691

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Onderofficier Infanterie Reg. Van Friesheim. 1691

Vereenigde Provincien de Nederlanden. [...] Infanterie Reg. Van Friesheim. 1691

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Paukenslager van Artillerie ( Tr Willem III 1691-1702).

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Cavalerie Regiment van ... 1691

Republiek der Vereenigde Nederlanden. Een Edelman of Batterymeester der Artillerie ten tije van den Generaal der Artillerie Menno baron van Coehoorn. 1697.

Kaart van de Goud-Kust of Kust van Guinea

Van Dam, Rip. New York

Carte generale du monde, ou, Description du monde terrestre & aquatique = Generale waereld kaart, of, Beschryving van de land en water aereld

Van Dam, Rip. New York

Vereenigde Provincien der Nederlanden. Inf Regiment [...] d'Efferen [...] 1701 van Dam (n II) en 1793 [...].

Niederlande. Infanterie-Rgt. de St. Amand : Musketier, Fähnrich Tieleman Franciskus Hoynck van Papendrech ; Infanterie-Rgt. v. Friesheim : Fähnrich, Grenadier. 1701-1713

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Nieuwe wassende Graade Zee kaart over de Spaanse Zee van't kanaal tot't eyland Cuba in Westindia.

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Handwritten Bible record of Johannis Tiebout and Marya Van Deventer, m. 1717; Nicholas Vechte and Cornelia Van Duyn, m. 1726: with information in English and Dutch on births, marriages and deaths, ca. 1704-ca. 1822

Vereenigde Provincien de Nederlanden. Regiment Infanteria van Aspe.. Lyndes (...?) 1710

Vereenigde Provincien de Nederlanden. François Egon de Latour d'Auvergne Markies van Bergen. Kolonel van een regiment Staatsche Ruiterij in den Spaanschen Successie Oorlog. 1710

Terra nova, ac maris tractus circa Novam Franciam, Angliam, Belgium, Venezuelam Novam, Andalusiam, Guianan, et Brasiliam = Terra neuf, en de custen van Nieu Vranckryck, Nieu Engeland, Nieu Nederland, Nieu Andalusia, Guiana en Venezuela.

Nieuwe en Naaukeurige Paskaart van het Eyland Hispaniola of St. Domingo.

Van Dam, Rip. N.Y. To Hansen

Van Dam, Rip. N.Y. To Hansen

Vereenigde Provincien der Nederlanden. Cavalerie Regiment van Eck [?] van Nergentheim. 1747

Vereenigde Provincien der Nederlanden. Andreas August Graaf van Praetorius Generaal Commandant der Vesting Bergen op Zoom in 1747.

De Vrede, als uit den hemel nederdalende, vertoond by het weder openen van dan Amsteld. Schouwburg